Semalt: Windows OS-dan ölümli Python agentini nädip aýyrmalydygy barada ynandyryjy maslahatlar

Python, ahyrky ulanyjy kompýuterine eýesiniň rugsady bolmazdan gurulýan öldüriji kompýuter wirusydyr. Worm.Python.Agent Troýan maşgalasynyň öldüriji maşgalasyna degişlidir. Python Agent, beýleki zyýanly programma üpjünçiligini doly gözegçilikden geçirenden soň kompýuteriňize girmäge mümkinçilik berýän iň ganly wirus hasaplanýar. Python wirusy kompýuteriňiziň umumy işleýşini haýallatmaga ukyply.

Worm.Python.Agent wirusy gymmatly maglumatlaryňyzy ýygnaýar we hakerler siziň rugsadyňyz bolmazdan kompýuteriňize aňsatlyk bilen doly gözegçilik edip biler ýaly üýtgedýär. Işjeň antiwirus bolmazdan internete girmek gaty howply. Mugt programma üpjünçiligini göçürip alýan kompýuter ulanyjylary bu wirusy gurup bilmeýärler. Python Agent, asyl konfigurasiýany üýtgedip, brauzer sazlamalaryňyzy üýtgedýän öldüriji wirus. Brauzeriňize gözegçilik edenden soň, Python wirusy kompýuter ulanyjysyny zyýanly sahypa ugrukdyrýar.

Julia Vashneva, ýokary derejeli müşderi üstünlik Semalt Python Agent enfeksiyon we nähili sebäpler bilen aıdylıandyr ondan halas etmek üçin.

Python wirusyny kompýuteriňize gurnamak, onlaýn islegleriňize, hasap parollaryňyza we onlaýn bank maglumatlaryna girip bilýän zyýanly hakerlere sezewar bolýar. Bu wirusyň töwekgelçilik täsiri gaty ýokary. Worm.Python.Agent aşakdaky usullar arkaly kompýuteriňize ýaýraýar:

  • Bazarda mugt programma üpjünçiligini göçürip almak.
  • Kompýuteriňizi ýokaşan USB we beýleki saklaýyş serişdeleri bilen birikdirmek.
  • Serfingde zyýanly pop-uplara basmak.

Kompýuteriňize Worm.Python.Agent wirusy ýokaşmagynyň öňüni nädip almaly

  • Serfingde pop-uplara basmakdan gaça duruň.
  • Göçürilen programma üpjünçiligini guranyňyzda elmydama gurnama usulyny ulanyň.
  • Kompýuteriňize premium antiwirus gurmak.

El bilen ulanylýan usul bilen kompýuteriňizden Python Agentini aýyrmak

Worm.Python.Agent kompýuteriňizdäki gizlin we hasaba alyş faýllaryna ýetmek üçin ulgam bukjasynyň sazlamalaryny üýtgedip, kompýuteriňizden el bilen aýrylyp bilner. 'Gurama' düwmesine basyň we gizlin registr faýllary bilen bukjany basyň. Hasaba alyş faýllaryny pozmak we üýtgeşmelere ulanmak üçin 'Ok' düwmesine basyň.

Windows OS-dan Python Agent wirusyny aýyrmak

Kompýuteriňizde Worm.Python.Agent wirusy ýokaşandygyny anyklasaňyz, howsala düşmeli däl. 'Başlangyç menýusy' düwmesine basyň we kompýuteriňizde gurlan ähli programmalary saýlaň. Dolandyryş paneliniň aşagyndaky 'Programmany aýyrmak ýa-da üýtgetmek' düwmesine basyp, kompýuteriňize gurlan Python wirusy ýaly ähli zyýanly programmalary aýyryň.

Worm.Python.Agent wirusyny brauzeriňizden aýyrmak

Göz aýlamagyňyza gözegçilik edýän zyýanly programmalary aýyrmak üçin, Chrome brauzerine giriň we 'Menýu' saýlaň. Öňdebaryjy sazlamalara gidiň we giňeltmä basyň. Giňeldişleriň aşagyndaky 'Zibil nyşanyna' basyň we 'Aýyrmak' opsiýasyna basyň. Internet Explorer ulanýan kompýuter ulanyjylary üçin 'Mahabaty dolandyrmak' opsiýasyny saýlaň we 'Gurallar' düwmesine basyň. 'Gurallar paneli we giňeltmeler' saýlaň we Python wirusyny gözläň. Wirusy kompýuteriňizden hemişelik aýyrmak üçin 'Aýyrmak' düwmesine basyň.

Worm.Python.Agent, kompýuter dolandyryşa we göz aýlamagyň taryhyna gözegçilik edýän ölüm howply wirus. Kompýuteriňize gurlandan soň, Python wirusy degişli maglumatlary ýygnaýar we maglumatlary sizden peýdalanýan zyýanly hakerler bilen paýlaşýar. Bu wirusyň kompýuteriňize täsir etmezligi üçin, zyýanly programmanyň kompýuteriňize ýokaşmagynyň öňüni almak we wirusy we meýilleşdirilen yzygiderli skanerleri täzeläň.

send email